Ubuntu-training
Op zoek naar gezamenlijke wijsheid
Ubuntu-training
Op zoek naar gezamenlijke wijsheid

Leiderschap is een centraal thema in een wereld waarin op elk niveau alles steeds sneller beweegt en zich ontwikkelt. Hoe haal ik méér uit mijn organisatiegemeenschap? Of u nu de formele positie hebt gekregen, óf dat u gewoon uw eigen bijdrage aan het geheel levert, ieder mens houdt zijn eigen verantwoordelijkheid om de organisatiegemeenschap mee te dragen.

Leiderschap is een centraal thema in een wereld waarin op elk niveau alles steeds sneller beweegt en zich ontwikkelt. In de omgeving zijn telkens minder kaders te vinden die zekerheid bieden. Hoe moeten we ons opstellen, met wie werken we samen en wat zijn onze gezamenlijke belangen?

Collectief Leiderschap: RE-inventing van organisatiegemeenschappen

Organisaties en organisatiegemeenschappen individualiseren. Rollen, persoonlijke professionaliteit en onderling samenspel komen in het centrum van succes te staan ipv statische inrichting en functies. Daarmee wordt individueel leiderschap - dienend en verbindend - van doorslaggevend belang in een organisatie.

Maar als tegenhanger daarvan ook de vraag: wie kijkt er  - over het hek van zijn eigen rol -  nog naar het belang van het geheel? Collectief leiderschap is daarmee noodzaak geworden: dat eenieder ook oog heeft voor het geheel. Dan is het nodig dat (zo veel mogelijk) betrokkenen inderdaad ook (leren) kijken naar de organisatie als een systeem en haar dynamiek, weten hoe ze met verantwoordelijkheid om kunnen gaan en hun positie kunnen bepalen. En weten dus hoe de basisprincipes van organisatiegemeenschappen zijn toe te passen.

Individualiseren van organisaties betekent in feite dat er meer ruimte moet komen voor persoonlijke rolinvulling én dat de variatiemogelijkheden in 'hoe te organiseren' aanzienlijk toenemen. Het ligt daarmee voor de hand om dus ook opnieuw ruimte te maken voor de menselijke maat in organisaties. (overigens parallel aan de groeiende menselijke behoefte daaraan)

De ervaring leert dat om het geheel productief te laten samen werken dan twee dingen nodig zijn, namelijk dat iedereen: a. mee het belang van het geheel in het oog houdt, en daarin leiderschap toont c.q. zijn verantwoordelijkheid neemt, en b. weet hoe hij zijn collega in zijn heel-mens-zijn kan aanspreken. Zodoende gaan alle leden vanuit hun eigen rol hun de organisatiegemeesnchap mee dragen. En hun organisatie als een levende gemeenschap sturen en bijsturen in het samen werken van alle dag.

Wat is anders?

De vraag is dan wat samen werken als een organisatiegemeenschap nu anders betekent? Hoe ziet dat er uit en wat zijn dan do’s en dont’s? De sleutel is daarvoor dat onze aandacht dient te verschuiven van de individuele mens naar de interactie en dynamiek tussen mensen. De focus verschuift van de vragen werk jij wel samen, en werkt het samen? Naar de vraag: stroomt het ook echt samen? En: Waar zit de vonk en hoe verbonden zijn de mensen in de organisatiegemeenschap? Stroomt de energie ook, ontstaat er synergie? Nodig zijn daarvoor: gedragen spelregels, maar ook een holding space voor vertrouwen, veiligheid én een voortdurend in-gesprek-zijn met elkaar om op elkaar betrokken te kunnen zijn.

Het blijkt dat indien je deze aspecten serieus neemt dit verstrekkende gevolgen heeft voor de praktijk van organiseren, het omgaan met elkaar en wat leiderschap betekent. Waarbij zowel ieders organisatierol met bijbehorende verantwoordelijkheid, als ieders menselijke waardigheid wordt gerespecteerd.

NIEUW: Masterclass - Samen versterken van collectief leiderschap - gebaseerd op hiervoor beschreven inzichten

Incompany op aanvraag

Heeft u belangstelling voor deelname en/of wilt u meer informatie, stuur een email naar info@ubuntu-atwork.nl

NIEUW: Systeemworkshop - Hoe werkt een organisatiegemeenschap?

In de masterclass 'Samen verstreken collectief leiderschap' leert u heel precies te kijken naar de organisatiedynamiek die zich in een organisatiegemeenschap afspeelt. Als 3D-bril krijgt u de basisprincipes van organisatiegemeenschappen aangereikt en krijgt u de gelegenheid om te ervaren hoe u ze zelf  - in uw rol als organisatiecoach, leidinggevende of trainer/adviseur - het best kunt toepassen.

Het programma bestaat uit een introductie in de basisprincipes van een organisatiegemeenschap. Deze komen voort uit eigen onderzoek (literatuurstudie, hardcopy en online, advies- en coachingspraktijk, eigen proeftuinen) en mijn boek ‘Bezieling en aandacht voor rijker organiseren; spelen naar ieders vermogen’ dat naar verwachting dit jaar verschijnt.

De deelnemers gaan daarna zelf met een praktijkcasus met elkaar aan de slag in drie rondes en ervaren hoe het is om samen te werken vanuit hun eigen rol, het oog voor het geheel, en hoe het is om daarbij de menselijke maat te bewaren.

Afgesloten wordt met het bespreken van de sleutels, valkuilen en versnellers voor organiseren met behoud van de menselijke waardigheid in een organisatiegemeenschap.

Data, deelname, leiding en kosten

In het voorjaar van 2018 wordt deze masterclass weer aangeboden. Stuur een emal naar info@ubuntu-atwork.nl voor mogelijke data.

Nieuw: systeemworkshop - Hoe werkt een organisatiegemeenschap?

Wat is een organisatiegemeenschap? Waar verschilt het van een leefgemeenschap? En waar moet je naar kijken? Beleef de stroom en golfslag in één dag. Vragen om te onderzoeken en te leren zien: # Waar is invloed op uit te oefenen? # Hoe ontwikkelen en balans te houden? # Wat is hier aan te trainen?

Gezamenlijk focussen op de interactie levert zicht op de dynamiek van het (werk)systeem. Inzichten zijn gebaseerd op eigen onderzoek en het boek in voorbereiding.

Deze workshop loopt vooruit op het boek 'Bezieling & aandacht voor rijker organiseren' dat in voorbereiding is. Verwachte publicatie medio 2018.

In het voorjaar van 2018 wordt deze masterclass aangeboden op verzoek. Stuur een emal naar info@ubuntu-atwork.nl voor meer informatie en deelname.

De kosten voor deelname zijn € 240,- excl. Btw per masterclass. Heeft u belangstelling, stuur een email naar ubuntu@work (info@ubuntu-atwork.nl)

De masterclass wordt geleid door Dhian Sioe Lie (65 jr.) en René Waltenberg Donkel (66 jr.), beiden kernlid van ubuntu@work en met langjarige ervaring als adviseur, manager en coach.

Voor nadere informatie kunt u naar genoemd adres mailen of 06-23714765 bellen met Dhian Sioe Lie.

Aanmelding kan tot tien dagen van te voren via het contactformulier (of telefonisch 06-23714765) met enige toelichting van uw achtergrond en situatie, en het factuuradres.

Leiderschap in concrete context

Community-leiderschap oefent u uit in een organisatie, voor een gemeenschap, in een tijd en ruimte. Zeker in de huidige tijd is de behoefte aan verbindend en dienend leiderschap groot. De verschillende culturele en economisch dominante regio’s van deze wereld schuiven over elkaar heen met evenzoveel geweld als de tektonische platen van onze aarde. Terwijl schijnbaar volstrekt los hiervan in het dagelijkse leven mensen elkaar gewoon blijven helpen, nieuwe verbindingen aangaan en initiatieven nemen voor wederzijdse ondersteuning. 

Ook hier stelt ubuntu de vraag: willen wij met elkaar zoeken naar een gemeenschappelijke wijsheid?

Bij het concreet uitoefenen van community-leiderschap in een organisatiegemeenschap zijn er twee essentiële basiskwaliteiten:

  • omgaan met onzekere toekomstvisies. Het vermogen om te leiden vanuit een opkomend, zich ontvouwend toekomstbeeld waarvan de contouren nog vaag zijn. Een toekomstvisie die voorlopig houvast biedt, maar in de praktijk niet als een tunnelvisie mag gaan werken. Sturen met een open geest, een open hart en vrije wil (C. Otto Scharmer, Theory U Leiding vanuit de toekomst die zich aandient, Christofoor 2010). Anders gezegd: intuïtief, gevoelsmatig en in co-creatie met anderen kunnen sturen met steeds schuivende panelen.
     
  • omgaan met collectieve betekenisgeving en beeldvorming. Het proces van gesprek, dialoog en aandacht voor elkaar, voor ‘wat er is’. Hoe we daarmee omgaan is een collectieve keuze. Om tot een gedeelde betekenis te komen van waar een organisatie staat en waar deze naartoe moet, is een dialoog nodig. Er moet aandacht zijn voor wat er gezegd wordt (de politiek correcte bovenstroom) en voor wat er niet gezegd wordt (wat er speelt in de onderstroom van groepen mensen). Een machtspositie is nuttig om het proces te leiden, maar werkt niet meer om de koers af te kondigen bij medewerkers: mensen met een eigen bewustzijn, een eigen waarneming en die een eigen betekenis geven aan wat er om hen heen gebeurt.

De dynamiek van community-leiderschap als model in beeld

dynamiek-Ubuntu